Luchthavenvervoer of VIP-vervoer?

Bel ons voor
een vrijblijvende
offerte
op maat?


Wij zijn altijd zeer vlot bereikbaar zowel via mail als telefoon. Emails worden steeds binnen de 24h beantwoord.

Onze algemene voorwaarden

Wanneer u in zee gaat met ons bedrijf, stemt u met deze algemene voorwaarden toe.

Art. 1 : Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven en omgekeerd, neemt het bedrijf of de particulier ofwel telefonisch contact op met Geronimo, ofwel wordt de aanvraag per fax of email overgemaakt aan Geronimo. Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren die op aanvraag te verkrijgen zijn bij Geronimo. Minstens omvat deze schriftelijke aanvraag een volledige beschrijving van de opdracht. Elke schriftelijke ( en in de mate van het mogelijke ook telefonisch) aanvraag wordt per fax of email bevestigd door Geronimo, waarna Geronimo er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Geronimo aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren pers(o)n(en).

Art. 2 : Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom door Geronimo verzocht wordt. Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal -of afzetadres, het voorziene vertrek -en/of aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.

Art. 3 : De te vervoeren personen worden door Geronimo afgehaald op het adres vermeldt in de opdracht minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het precieze tijdstip van de afhaling wordt meegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Geronimo. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door Geronimo gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling.

Art. 4 : Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Geronimo. De te vervoeren personen verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar zaventem bevinden, Geronimo hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur dienen de te vervoeren personen Geronimo hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Geronimo zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door Geronimo.

Art. 5 : De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van :

Meer dan acht dagen voor vertrek/aankomst : 20 % van de prijs.
Minder dan acht dagen voor vertrek/aankomst, doch voor elk begin van uitvoering van de overeenkomst : 50 % van de prijs.
Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig overgemaakt te worden aan Geronimo.

Art. 6 : Geronimo mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die Geronimo bij het sluiten van het contract niet kon kennen en , indien Geronimo deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art. 7 : Geronimo in aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet –of gebrekkige uitvoering ven de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien Geronimo aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Geronimo rustende inspanningsverbintenis. De vliegtuigmaatschappij kan in geen geval aangesproken worden bij tekortkomingen in hoofde van Geronimo. Alle klachten dienaangedaande worden rechtstreeks aan Geronimo gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan Geronimo niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 8 : De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Geronimo door hun fout oploopt.

Art. 9 : Geronimo is verzekerd overeenkomstig de bepalingen voor het regentbesluit van 15 juni 1947 betreffende het vervoer van personen.

Art. 10 : Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

Art. 11 : Klachten m.b.t. de door Geronimo geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.

Art. 12 : Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting, In geval van niet- betaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro.

Art. 13 : Gevallen van overmacht ontheffen Geronimo van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan : uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen,… Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Art. 14 : Ingeval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Geronimo is bevoegd.

Art. 15 : Wachttijd : Na 30 min wachten word 40€/u aangerekend bij het ophalen op het afhaaladres (niet in de lucht haven of station).

© Luchthavenvervoer Geronimo uit Brugge – BTW BE 0679.248.636 – Algemene voorwaarden – DisclaimerPrivacyCookie beleid

Luchthavenvervoer of VIP-vervoer?